Algemene voorwaarden

Windowforall B.V.

1. Toepasselijkheid Algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen

en overeenkomsten betreffende de koop- en verkoop, levering en plaatsing,

be-en/of verwerking van de producten, die windowforall B.V. verkoopt,

bewerkt, levert en plaatst, een en ander in de ruimste zin des woord. 1.2.

Op de tussen windowforall B.V. en haar wederpartij (hierna: de Koper)

gesloten overeenkomst zijn geen andere voorwaarden van toepassing dan

de onderhavige, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk door windowforall B.V. is bevestigd.

2. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

2.1. De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het door of

namens windowforall B.V. aan de koper verzonden orderbevestiging

en geldt slechts als een bevestiging van de reeds tot stand gekomen

overeenkomst. 2.2. De koper wordt ermee bekend geacht dat adviseurs en/

of (gevolmachtigd) vertegenwoordigers van windowforall B.V. slechts

bevoegd zijn overeenkomsten conform de voorgedrukte koopovereenkomst en

deze algemene voorwaarden te sluiten. Tot het overeenkomen van afwijkingen

en aanvullingen daarop zijn slechts bestuurders van windowforall B.V.

bevoegd. Dergelijke afwijkingen en aanvullingen kunnen pas tegen windowforall B.V. worden ingeroepen nadat deze door laatstgenoemde schriftelijk

zijn vastgelegd. 2.3 Indien de overeenkomst met meerdere wederpartijen wordt

gesloten, wordt van elk van hen als de ’koper’ in de zin van deze overeenkomst

beschouwd en zijn zij hoofdelijk voor de verplichtingen aansprakelijk. Zij geven

elkaar door ondertekening van de overeenkomst toestemming voor het

sluiten daarvan, indien en voor zover de wet een toestemming schrijft. 2.4 De

overeenkomst geldt voor de duur van de productie en levering van de door

de koper gekochte producten, alsmede indien van toepassing de montage

daarvan. Na afloop van de overeenkomst blijven bepaalde verplichtingen

daaruit bestaan met name de verplichting van de koper tot betaling van de

koopprijs en de verplichting van windowforall B.V. uit hoofde van garantie.

3. Prijs

3.1. De overeengekomen prijs is inclusief BTW. 3.2. De overeengekomen prijs

kan, behoudens het bepaalde lid 3 en artikel 5 door windowforall B.V. niet

achteraf worden verhoogd, tenzij door toedoen van de koper de levering wordt

uitgesteld of vertraagd met een periode langer dan drie maanden en in die

periode kostprijsfactoren een verhoging hebben ondergaan. 3.3 Indien na het

tot stand komen van de overeenkomst blijkt dat de prijs foutief is gecalculeerd,

wordt de koper daarvan op de hoogte gesteld. De koper zal de juiste prijs

accepteren indien het verschil niet meer is dan 10%. De overeenkomst wordt

dan geacht te zijn gesloten voor de juiste prijs. Indien het verschil tussen de

foutief gecalculeerde prijs en de juiste prijs meer dan 10% bedraagt, is de

koper niet verplicht de juiste prijs te accepteren, doch kan de koper dan van de

overeenkomst afzien, in welk geval de overeenkomst wordt geacht nimmer te

hebben bestaan, tenzij windowforall B.V. aanbiedt het prijsverschil voor

zover het de genoemde 10% overschrijdt voor haar rekening te nemen. De

koper, die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een

beroep of bedrijf, kan de overeenkomst voorts ontbinden, indien de prijs binnen

drie maanden na het sluiten van de overeenkomst wordt verhoogd, ongeacht

het percentage van de verhoging.

4. Vervoer aflevering en adres

4.1. Aflevering vindt plaats op het woonadres van de koper dan wel een ander

in de overeenkomst voor de koper vermeld adres. 4.2 windowforall B.V.

kan alle mededelingen aan het door de koper opgegeven adres doen, tenzij en

totdat een adreswijziging schriftelijk is doorgegeven. 4.3 Vervoer en opslag van

de door de koper gekochte goederen is voor rekening van windowforall B.V.

5. Montage

5.1. Montage van de gekochte goederen vindt plaats indien dit schriftelijk is

overeengekomen. 5.2 Onder montage wordt verstaan: demontage van oude

kozijnen, montage van nieuwe kozijnen, afwerken aan de buitenzijde met

een afdichtband en overige (de)montage zoals is overeengekomen volgens

de koopovereenkomst. 5.3 windowforall B.V. zal bij de montage steeds

de nodige zorg betrachten. Gelet op de aard van de overeenkomst en de aard

van de uit te voeren werkzaamheden namelijk een ingrijpende verbouwing,

is de koper bekend met de daarbij behorende risico’s en worden deze door

de koper uitdrukkelijk geaccepteerd. Mocht er bij montage schade ontstaan

welke het gevolg is van schuld door windowforall B.V., dan zal deze schade

tegen dagwaarde worden vergoed. De dagwaarde wordt door een door windowforall B.V. aan te wijzen derde bepaald. Indien de koper met de bepaalde

dagwaarde niet akkoord gaat, kan hij of zij op eigen kosten een contraexpertise

laten verrichten. Schade welk het gevolg is van reeds bestaande

bouwkundige gebreken, scheuren, losliggende stenen, rollagen of andere al

dan niet verborgen oorzaken, welke voor de montage reeds aanwezig waren,

behoeft windowforall B.V. niet te vergoeden. Hetzelfde geldt voor schade

ten gevolge van overmacht of schuld van derden. De koper heeft niet het recht

om schade te compenseren met de koopprijs. 5.4 Afwerking van de dagkant

met kunststof afwerkhoek vindt alleen plaats indien dit is overeengekomen.

Werkzaamheden aan stucwerk of gipsplaat worden niet als afwerking

beschouwd. 5.5 Indien na het afsluiten van de overeenkomst blijkt dat voor het

deugdelijk monteren van de gekochte goederen nog aanvullende bouwkundige

voorzieningen nodig zijn dan dient de koper hieraan zijn medewerking te

verlenen. De kosten van deze aanvullende bouwkundige voorzieningen zullen

als meerwerk aan de koper in rekening worden gebracht. Indien de kosten meer

bedragen dan 25% van het oorspronkelijk orderbedrag zal windowforall B.V.  de koper hiervan mededeling doen. De koper kan dan de overeenkomst

ontbinden, tenzij windowforall B.V. aanbiedt de kosten, voor zover die meer

dan de bedoelde 25% bedragen, voor haar rekening te nemen.

6. Asbest

6.1. De koper is gehouden, vooraf of bij het aangaan van de koopovereenkomst,

de aanwezigheid van asbest en/of ander potentieel gevaarlijk materiaal in (het

deel van) de onroerende zaak waar windowforall B.V. werkzaamheden

verricht of beoogt te gaan verrichten, te melden aan windowforall B.V.

Mocht koper dit hebben verzuimd, doet hij dat alsnog zo spoedig mogelijk,

uiterlijk bij het inmeten van de bestelde producten. 6.2 Indien er bij opmeting

dergelijk materiaal, waarmee windowforall B.V. op dat moment nog

niet bekend was, aanwezig is, worden de werkzaamheden opgeschort of

gestaakt. Windowforall B.V. kan in dat geval, naar haar inzicht, op elk

moment afzien van verdere uitvoering van de overeenkomst zonder tot enige

schadeloosstelling gehouden te zijn. Zij kan onderzoek naar het materiaal

laten doen en dit in overleg met de koper laten verwijderen door een door

haar aan te wijzen partij. Windowforall B.V.beoordeelt of en onder welke

voorwaarden de werkzaamheden alsnog kunnen aanvangen dan wel worden

hervat. 6.3 Koper, windowforall B.V., is verantwoordelijk voor het

melden van de aanwezigheid van asbest en/of ander potentieel gevaarlijk

materiaal bij de bevoegde instanties. Indien voor het verwijderen van materiaal

een (omgeving)vergunning benodigd is, is het risico voor het niet verkrijgen van

deze vergunning voor de koper en heeft windowforall B.V. het recht haar

verplichtingen op te schorten dan wel deze te beëindigen. De tot dat moment

gemaakte kosten en gederfde winst komen in dat geval voor rekening van de

koper. 6.4 Alle kosten, die als gevolg van mogelijke aanwezigheid van asbest

en/of ander potentieel gevaarlijk materiaal gemaakt worden, waaronder de

kosten van onderzoek, kosten voor het verkrijgen van een eventueel benodigde

vergunning, kosten van verwijdering, kosten door eventueel noodzakelijke

aanpassingen van de koopovereenkomst en/of het aanpassen van de te

leveren producten, kosten van het eventueel terug brengen van het gebouwde

in de oorspronkelijke staat, kosten door vertraging, alsmede de kosten van

begeleiding van het vorenstaande door windowforall B.V., komen voor

rekening van de koper en zijn niet inbegrepen in de opgegeven prijs in de

overeenkomst. Het voorgaande geldt ook indien windowforall B.V. gebruik

maakt van haar recht om van de verdere uitvoering van de overeenkomst af te

zien als omschreven in lid.6.2.

7. Vergunningen

7.1. Indien er voor het plaatsen van de bij windowforall B.V. gekochte

producten vergunningen benodigd zijn, is het risico van het niet verkrijgen

van deze vergunningen voor de koper. Het niet verkrijgen van een benodigde

vergunning, is nimmer reden voor de koper om de koopovereenkomst niet

gestand te hoeven doen, tenzij schriftelijk een voorbehoud zoals bedoeld in

lid 3 is gemaakt. 7.2 Alle kosten, die aan het verkrijgen van een benodigde

vergunning zijn verbonden, komen voor rekening van de koper. 7.3 Indien de

overeenkomst is gesloten onder de opschortende voorwaarde, dat de koper

ter zake een vergunning kan krijgen, dan dient aan de navolgende voorwaarden

te zijn voldaan, mocht de koper zich op de opschortende voorwaarden willen

beroepen:

a) koper moet binnen 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst de

benodigde vergunningen hebben aangevraagd. b) aan ieder verzoek om

inlichtingen door de vergunning verlenende instantie, zal binnen 14 dagen

door koper zijn voldaan. c) de koper zal alle stukken gericht aan of ontvangen

van de vergunning verlenende instantie binnen 14 dagen na verzending,

respectievelijk ontvangst, in kopie naar windowforall B.V. hebben gestuurd.

d) Bij een afwijzende beschikking op de door of namens koper gedane

aanvraag van de benodigde vergunningen, is de koper gehouden daartegen elk

mogelijk rechtsmiddel in te stellen. 7.4 Indien niet aan alle in lid 3 genoemde

voorwaarden is voldaan, wordt de vergunning voor de uitvoering van deze

overeenkomst geacht te zijn verleend. Het ontbreken van de vergunning is

alsdan voor risico van de koper.

8. Financiering/Hypotheek

8.1. Indien in de koopovereenkomst geen financieringsvoorbehoud als

bedoeld in artikel 18 is opgenomen komt het risico van het niet verkrijgen

van de benodigde financiering/hypotheek voor rekening van de koper. 8.2

Indien de koopovereenkomst is gesloten onder voorbehoud van financiering/

hypotheek, kan de koper zich slechts op het niet verkrijgen van de financiering/

hypotheek beroepen, indien deze binnen 45 dagen na ondertekening van de

koopovereenkomst aan windowforall B.V.  schriftelijk is overlegd met

tenminste twee gemotiveerde verklaringen van erkende kredietverstrekkende

instellingen, waarin deze weigeren aan de koper een krediet ter hoogte van

het orderbedrag tegen de in het algemeen voor dergelijke kredieten door deze

instellingen gehanteerde voorwaarden te verstrekken. 8.3 Indien de koper

niet aan het in lid 8.2 gestelde kan voldoen, kan de koper geen beroep op de

ontbinding van de overeenkomst, onder verwijzing naar het feit dat door hem

geen financiering/hypotheek kan worden verkregen.

9. Annulering

9.1 Indien de koper kenbaar maakt of laat blijken de koopovereenkomst niet

te willen nakomen, geldt dit als een annulering van die overeenkomst. In

dat geval komt windowforall B.V. de koopprijs toe, verminderd met de

besparingen, die het niet (verder) uitvoeren van de overeenkomst opleveren.

Voor het geval de door windowforall B.V. te leveren zaken nog niet zijn

geproduceerd/ aangekocht op het moment dat de annulering/opzegging

Window for ALL B.V. bereikt, wordt dit bedrag van de besparingen tussen

partijen vastgesteld op 70% van de koopprijs. De koper is in dat geval 30% van

de koopprijs verschuldigd, in het geval door windowforall B.V. te leveren

zaken reeds zijn geproduceerd/aangekocht en eventueel gemonteerd en

levert de administratie van windowforall B.V.  volledig bewijs op van de

extra kosten, die door de koper bovenop de hiervoor aangehaalde 30% van de

koopprijs zijn verschuldigd. 9.2 In het geval de koper niet uiterlijk vier maanden

na ondertekening van de overeenkomst de gekochte zaken heeft afgenomen,

dan wel windowforall B.V. uit mededelingen of stilzwijgen van de koper

heeft mogen opmaken dat deze de gekochte zaken niet (meer) wenst af te

nemen, wordt vermoed dat de koper de overeenkomst, met in achtneming

van lid 1, heeft geannuleerd. De koper is dan de in dat lid vermelde vergoeding

verschuldigd. 9.3. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer

van Koophandel onder het nummer: 74161733. Deze overeenkomst kan door

u ongedaan worden gemaakt binnen 14 dagen. Als u wilt opzeggen kunt u

dat het beste doen binnen zes werkdagen, nadat u de koopovereenkomst

heeft getekend en wel per aangetekende brief. Uw brief komt dan op tijd aan.

Opzegging moet gebeuren aan het volgende adres: L.J. Costerstraat 5,

6827 AR Arnhem. Bij het tekenen van deze koopovereenkomst gaat u akkoord

met onze algemene voorwaarden, zoals deze zijn te lezen en te downloaden

op onze website.

10. Levertijd

10.1 Levering geschiedt zoveel mogelijk met in achtneming van de op

het contract vermelde termijn. Is geen expliciete termijn opgenomen, dan

wordt getracht te leveren binnen een termijn van zes maanden nadat de

koper windowforall B.V. a) in de gelegenheid heeft gesteld de exacte

maten van het pand, waarin de producten geplaatst dienen te worden

op te nemen b) in voorkomend geval heeft bericht dat op een eventueel

overeengekomen voorbehoud van financiering, geen beroep zal worden

gedaan. 10.2 Indien echter vertragingen ontstaan ten gevolge van wijziging

van werkomstandigheden of ten gevolge van vertraagde levering aan windowforall B.V.

van de benodigde grond- en /of hulpstoffen of ten gevolge

van andere windowforall B.V. betreffende omstandigheden, wordt de

overeengekomen levertijd automatisch verlengd tot het moment waarop

Window for ALL B.V. weer leveren kan. 10.3 Indien de overeengekomen

datum van levering met meer dan drie maanden wordt overschreden, dan

kan koper de overeenkomst ontbinden, tenzij de overschrijding te wijten is

aan omstandigheden welke voor rekening van koper komen. 10.4 In geval

van levering ‘op afroep’ dient de afroep plaatst te vinden uiterlijk 12 maanden

na het tot stand komen van de overeenkomst. Vindt de afroep of niet tijdig

plaats, dan dient de koper de werkelijke gemaakte kosten of het positieve

contractbelang, zoals omschreven in artikel 9 lid 1 van deze voorwaarden,

te vergoeden, een en ander na keuze van windowforall B.V.. 10.5 Indien

windowforall B.V.de overeengekomen datum van levering mocht

overschrijden, is zij niet gehouden tot vergoeden van schade aan de koper.

11. Klachten

11.1 Klachten ter zake van gebrekkige levering of montage dienen binnen twee

maanden nadat deze door koper zijn ontdekt, schriftelijk aan windowforall B.V.

. te worden medegedeeld. 11.2 Indien de klacht door windowforall B.V.

 wordt geaccepteerd, draagt zij voor kosteloos herstel zorg, tenzij het

gebrek te wijten is aan een oorzaak, welke volgens de in het verkeer geldende

opvattingen voor risico van de koper komt.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Alle geleverde zaken blijven eigendom van windowforall B.V. totdat de

koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

13. Betaling

13.1 Betaling van de facturen van windowforall B.V. dient binnen vijf

dagen na factuurdatum te zijn ontvangen op het door windowforall B.V.

opgegeven bankrekeningnummer. 13.2 Koper zal op verzoek van windowforall B.V. een ongeclausuleerde standaard bankgarantie verstrekken voor

het bedrag dat windowforall B.V. van de koper te vorderen heeft, dan wel

zal hebben. De bankgarantie dient in het bezit van windowforall B.V.. te

zijn, tenminste 1 week voor datum aanvang montage en dient geldig te zijn na

minimaal één maand na datum montage. Indien de bankgarantie niet tijdig in

het bezit is van windowforall B.V., zal de geplande montage geen doorgang

vinden. windowforall B.V. zal de kosten uit hoofde van de geplande

montage in dat geval op de koper kunnen verhalen. De kosten, die gepaard

gaan met de bankgarantie, neemt windowforall B.V. voor haar rekening,

mits deze voorafgaand door haar zijn goedgekeurd.

13.3 Betaling van een eventueel krachtens artikel 9 verschuldigde vergoeding

dient binnen vijf dagen na datum van het eerste verzoek van Window for ALL

B.V. aan koper tot betaling van de vergoeding te zijn ontvangen op het door

windowforall B.V. opgegeven bankrekeningnummer. 13.4 Bij overschrijding

van een betalingstermijn zal koper van rechtswege en zonder dat in een

gebrekestelling zal zijn vereist, in gebrek zijn. Tevens is de koper in dat geval

met ingang van genoemde datum de wettelijke rente verschuldigd over het

openstaande bedrag, zonder dat er een nadere aanzegging is vereist.

14. Garantie, service- en nadere werkzaamheden

14.1 Windowforall B.V. garandeert, dat de door haar zelf geleverde

goederen, geschikt zijn voor het gebruik waar deze voor bestemd zijn. Deze

garantie geldt bij de navolgende goederen voor de daarachter vermelde

duur vanaf datum vermelde montage. 1 Kozijnen: 20 jaar, 2 kleurechtheid,

constructie en montage: 10 jaar, 3 luchtdichtheid van glas:10 jaar, 4

deugdelijkheid van hang- en sluitwerk: 5 jaar, 5 deugdelijkheid kit: 1 jaar. Voor

door derden (aangewezen door windowforall B.V.) geleverde goederen

geldt de door deze daarop gegeven garantie wat omvang en duur betreft,

tevens voor de koper. Indien een leverancier door de koper is aangewezen, kan

Window for ALL B.V. volstaan met het doorverwijzen van de koper naar de

leverancier. Een garantie geldt uitsluitend bij normaal gebruik en onderhoud

volgens de voorschriften. Buiten de garantie vallen: kleine onvolkomenheden

in de afwerking, die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid. Beschadigingen,

die het gevolg zijn van onjuist gebruik, vormveranderingen in bouwkundige

constructies, niet op juiste wijze uitgevoerde bouwwerkzaamheden en/of het

gebruik van ondeugdelijke bouwmaterialen door anderen dan windowforall B.V..

Voorts is van garantie uitgesloten: schade ten gevolge van storm,

overstroming, blikseminslag en andere calamiteiten, alsmede braak, molest

en dergelijke. 14.2 De garantie omvat uitsluitend de vervanging of het herstel

van geleverde goederen, na keuze van windowforall B.V. 14.3 De garantie

vervalt indien de koper zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van

windowforall B.V., reparatie-of andere werkzaamheden aan het geleverde

verricht dan wel doet of laat verrichten door derden. 14.4 De koper die (nog)

niet aan het in de artikelen 11.1 en artikel 13 bepaalde voldoet, kan jegens

windowforall B.V.  geen beroep doen op enige garantie. 14.5 Indien om

welke redenen dan ook de koper geen beroep op garantie toekomt voor een

bepaalde inspectie of reparatie, komen de kosten van de inspectie, reparatie,

materialen, vervoer en dergelijke voor rekening van de koper. 14.6 Niets in dit

artikel doet af aan eventuele rechten, die de koper krachtens dwingend recht

doen toekomen.

15. Aansprakelijkheid

15.1. De aansprakelijkheid van windowforall B.V. is in alle gevallen

beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval wordt uitgekeerd door haar

aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het bedrag van een eventueel

eigen risico onder de betreffende verzekering. In het geval dat, om welke reden

dan ook, geen uitkering plaatsvindt onder een aansprakelijkheidsverzekering,

is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan het,

voor de betreffende producten (inclusief eventuele montage), gefactureerde en

betaalde bedrag, met een maximum van € 15000,–(exclusief BTW).

16. Foldermateriaal

16.1. De koper zal zich nimmer kunnen beroepen op vermeldingen of

kwalificaties in folder- dan wel reclamemateriaal, afgegeven door windowforall B.V.. De daarin gedane mededelingen met betrekking tot technische

specificatie en dergelijke, kunnen mogelijk slechts bij benadering juist zijn.

Koper kan zich er niet op beroepen, dat het geleverde niet overeenstemt met

aan hem getoonde modellen. Deze modellen worden slechts bij wijze van

aanduiding getoond.

17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1. De met windowforall B.V. gesloten overeenkomsten en de

rechtsverhoudingen, die daaraan vooraf gaan en op volgen, worden beheerst

door Nederlands recht. Geschillen worden beslecht door de, krachtens de wet,

bevoegde rechter. Indien de wet geen bevoegde rechter in Nederland aanwijst,

neemt de in Enschede bevoegde rechter kennis van vorderingen, tenzij wet of

verdrag dwingend anders voorschrijven.

18 Hypotheek/ financiering

18.1. Dit hoofdstuk is van toepassing indien de overeenkomst tussen windowforall B.V. en de koper is aangegaan onder voorbehoud van financiering,

al dan niet onder verstrekking van een recht van hypotheek. Een dergelijke

voorbehoud dient schriftelijk te worden aangegaan door aantekening in het

betreffende vlak op het formulier van de koopovereenkomst. Met inachtneming

van het bepaalde in artikel 8 en het navolgende, kan deze overeenkomst in dat

geval door de koper worden ontbonden indien hij geen financiering, voor de bij

windowforall B.V. gekochte zaken en/of diensten, kan verkrijgen. Bij een

ontbinding ten gevolge van een geldig beroep op het financieringsvoorbehoud,

is geen van de partijen de ander een schadevergoeding verschuldigd.

19 Medewerking onderzoek hypotheek/financiering

19.1. Teneinde het mogelijk te maken voor de aangezochte bank(en) de

mogelijkheden van financiering van de aankoop voor de koper te onderzoeken,

verplicht de laatste zich om op eerste verzoek van de bank terstond

volledige en juiste inlichtingen te verstrekken omtrent zijn vermogens-en

inkomenspositie, desgevraagd schriftelijk en met bewijsstukken gespecificeerd.

20 Gedeeltelijke of voorwaardelijke hypotheek/financiering

20.1. Indien de bank de koper geen financiering kan verschaffen voor het in

de overeenkomst vermelde bedrag, doch wel voor een lager bedrag, wordt de

overeenkomst geacht gewijzigd te worden tot dit lagere bedrag. De goederen

en diensten die in dat geval door windowforall B.V. te beschikking worden

gesteld zullen een waarde vertegenwoordigen tot ten hoogste dit lagere

bedrag. 20.2 Indien windowforall B.V.en de koper omtrent de keuze van

te leveren goederen en diensten als in lid 20.1 bedoeld niet binnen 45 dagen

na goedkeuring van de bank tot overeenstemming kunnen komen, is elk der

partijen bevoegd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, waarbij

de koper een vergoeding als omschreven in artikel 9.1 aan windowforall B.V.

 is verschuldigd. 20.3 Indien de koper slechts financiering kan krijgen onder

de voorwaarde dat hij een zekerheidsrecht doet vestigen op zijn onroerende

of roerende za(a)k(en) of vermogensrechten ten behoeve van de bank, dan is

de koper verplicht zijn volledige medewerking te verlenen aan een dergelijke

vestiging van zekerheden. 20.4 Indien de koper weigert zijn medewerking te

verlenen aan het vestigen van het door de bank verlangde zekerheidsrecht

binnen vier weken na daartoe te zijn verzocht, is elk der partijen bevoegd de

overeenkomst te ontbinden, waarbij de koper een vergoeding, als omschreven

in artikel 9.1, aan windowforall B.V. is verschuldigd.

21 Na acceptatie hypotheek/financiering

21.1. Nadat de bank de koper financiering heeft verleend, draagt windowforall B.V. zorg voor de terbeschikkingstelling van de bestelde goederen,

zoveel met in achtneming van de oorspronkelijke overeengekomen datum

van levering.

22 Verzekering risico bij hypotheek/financiering

22.1. Indien de verzekeraar van arbeidsongeschiktheid- en/of het

werkloosheids- en/of andere te verzekeren risico’s, de koper uitsluitend

dekking wenst te verlenen onder uitsluiting van bepaalde bijzondere

voorwaarden, dan geeft dit de koper niet het recht de overeenkomst op grond

daarvan te ontbinden. De koper is alsdan gehouden de risico’s op aangeboden

wijze te laten verzekeren. Indien de koper in het geheel niet geaccepteerd

wordt door de verzekeraar ten aanzien van de in vorige volzin vermelde te

verzekeren risico’s, dan is de koper gehouden de overeenkomst met windowforall B.V. na te komen, ongeacht of deze risico’s zijn verzekerd.

Klaar voor een duurzame woning?

Ontvang bij ons direct 25% projectkorting.

Ontvang vrijblijvend een offerte op maat.

× Hoe kunnen wij u helpen?